Přihlášení pro rodiče
a do administrace:
Jméno:
Heslo:

Stravování

Stravování dětí

Mateřská škola Velké Hostěrádky má vlastní školní kuchyni, kde se denně připravují čerstvá jídla pro přítomné děti.
Na skladbě jídelníčku pro děti spolupracuje vedoucí školní jídelny s hlavní kuchařkou. Jejich společným cílem je sestavovat dětem pestrý jídelníček tak, aby byl v souladu s platnými normami a zároveň odpovídal zásadám zdravého stravování a dětem chutnalo.

Zásady zdravého stravování v naší mateřské škole :

Dostatek tekutin = pitný režim: děti mají po celou dobu pobytu ve školce k dispozici neslazený ovocný čaj nebo 100% ovocný mošt a čistou pitnou vodu, ochucenou citrusy nebo bylinkami (máta, meduňka). Ve třídách jsou vytvořeny optimální podmínky pro samostatnost a nezávislost dětí při nalévání nápojů, nejmladším dětem jsou nápomocny učitelky, či starší kamarádi.

Vitaminová svačinka: každý den mají děti ve třídách „vitaminové mísy“, ze kterých podle potřeby a chuti konzumují ovoce nebo zeleninu v pestré skladbě. Využíváme zejména sezónní nabídku, tak, aby odpovídala růstu a dozrávání ovoce a zeleniny v českých podmínkách. V zimních měsících zařazujeme ovoce a zeleninu dle nabídky na trhu.

Čerstvá zelenina: bývá součástí většiny svačin, ve formě salátů je pak přílohou u obědů. Upřednostňujeme čerstvou zeleninu před sterilovanou, kterou zařazujeme minimálně.

Mléko a mléčné výrobky: zařazujeme je téměř denně, při jejich nabídce plně respektujeme přání a volbu dítěte k jejich konzumaci. V rámci zdravého stravování využíváme kysané mléčné výrobky.

Luštěniny a obilniny: pokrmy z nich se objevují v jídelníčku každý týden v podobě polévek, kaší, pyré i pomazánek. Luštěniny v hojné míře používáme jako zavářku do polévek. Nejčastěji používanou luštěninou je cizrna a pohanka, ze které se připravují sladká i slaná dětská jídla.

Maso a masné výrobky: do jídelníčku pravidelně zařazujeme všechny druhy masa (rybí, kuřecí, krůtí, vepřové, hovězí). Maso se používá zásadně čerstvé a pouze libové. Upravuje se v konvektomatu, prakticky bez tuku. Maso odebíráme od prověřeného dodavatele.

Přílohy: upřednostňujeme brambory, luštěniny, rýži a těstoviny před houskovými knedlíky z bílé mouky.
Pečivo: nejpoužívanějším druhem je chléb, a to i chléb žitný, celozrnný, slunečnicový a grahamový. Rohlíky ke svačinám jsou občas bílé, častěji však cereální. Občas mají děti k odpolední svačině domácí sladké moučníky, které se pečou v mateřské škole (štrůdl, ovocné řezy, perník, bublanina, apod.).

Kvalitě stravování dětí je věnována v naší mateřské škole velká pozornost. Děti jsou vedeny k samostatnosti při stolování, k odpovídajícím společenským návykům a ke konzumaci zdravých potravin. Zároveň je respektováno jejich osobní tempo při jídle, množství jídla, které dítě sní a případná nechuť či nedůvěra ke konzumaci některých potravin.

Důležité sdělení rodičům

 

Vzhledem k potřebám dětí a cenám dostupných potravin je výše stravného u dětí dle platné vyhlášky o školním stravování (vyhláška č. 107/2005 Sb.) stanovena následovně:

Děti v MŠ do 6 let  

                  Přesnídávka…..    9,- Kč

                  Oběd…………….     18,- Kč

                  Svačina…………      9,- Kč

Celkem za den  ……………     36,- Kč

 

Děti v MŠ  7 let a více

                   Přesnídávka……….11,- Kč

                   Oběd…………………  20,- Kč

                   Svačina……………… 10,- Kč

Celkem za den  ……………         41,- Kč


Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Školním rokem je v tomto konkrétním případě míněno období 1.9. 2019 do 31. 8. 2020


Ve Velkých Hostěrádkách dne 1. 9. 2019                                                    Alena Cahová - vedoucí ŠJ

Provozní řád ŠJ

Provozní řád školní jídelny MŠ Velké Hostěrádky

 

Hlavní činností školního stravování je zabezpečení společného stravování dětí, pracovníků mateřské školy i cizích strávníků na základě vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění s přihlédnutím k místním provozním podmínkám školní jídelny.

Stravování je zajištěno ve vlastní kuchyni a jídelně MŠ Velké Hostěrádky.

 

Organizace provozu stravování

 

Stravování je zajištěno ve vlastní kuchyni a jídelně MŠ Velké Hostěrádky.

Doba vydávání stravy pro děti :

                                                    přesnídávka 9.30- 10.00 hod

                                                    oběd        12.00-12.30 hod

                                                    svačina    14.30-15.00 hod

 

Doba vydávání stravy pro cizí strávníky: oběd 11.00 – 12.00 hod

Cizí strávníci si odnáší obědy ve vlastních jídlonosičích, tyto jídlonosiče musí být řádně čisté a označené jmenovkou. Výdej do jídlonosičů se poskytuje pouze v čase k tomu určeném. 

 

Jídelní lístek:

 

Jídelníček sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s vedoucí kuchařkou na základě závazných pravidel a zásad zdravého stravování. Jídelníček bývá k nahlédnutí na nástěnce v chodbě MŠ a na internetových stránkách MŠ na webové adrese www.msvhosteradky.cz

Změna jídelníčku a alergenů je vyhrazena, závisí na dodávce potravin.

 

Pitný režim je zajišťován z finančního normativu a nápoje jsou k dispozici kdykoliv.

 

Ve třídě jsou po celý den k dispozici: ovocný čaj nebo pitná voda čistá, případně ochucená malým množstvím sirupu či ovocné šťávy. Děti se obsluhují samy nebo za pomoci p. učitelek, dle vlastního pocitu žízně. Děti dostávají střídavě teplé nápoje - mléko, ochucené mléko, čaje ovocné, bylinkové, anebo studené nápoje -  ovocný džus, mošt, šťáva, sirup nebo čistá voda. 

 

Cena za stravování:

 

Celodenní stravování dětí 3 – 6 let   36,- Kč.

V této ceně jsou zahrnuty: přesnídávka 9,-  Kč + oběd 18,- Kč + svačina 9,- Kč.

Celodenní stravování dětí 7 – a více let   41,- Kč.

V této ceně jsou zahrnuty: přesnídávka 11,-  Kč + oběd 20,- Kč + svačina 10,- Kč.

 

Děti jsou zařazovány do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku a platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné.

Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna podle vyhlášky č 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 

U cizích strávníků cena oběda:  85,- Kč (mzdové náklady 41,-Kč, režijní náklady 10,- Kč, finanční limit 34,- Kč)

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu. Výše finančního normativu se určuje v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování podle cen potravin v místě obvyklých.

Přihlašování stravy

 Přihlášky ke stravování jsou písemnou formou, formuláře k dispozici u vedoucí školní  

jídelny.

     - pro děti: obdrží přihlášku zákonný zástupce

     - cizí strávník obdrží přihlášku osobně.

 

Odhlašování stravy

 

Povinností rodičů je děti včas a bez zbytečného odkladu odhlásit ze stravování v případě nemoci nebo jiného důvodu. Při odhlášení uvádějte vždy důvod a délku jejich nepřítomnosti.

Možnosti odhlašování:

-          osobně v MŠ nebo v jídelně MŠ

-          telefonicky na čísle 519 419 524  nebo na mobilní telefon MŠ 731 583 339, a to nejpozději do 7.15 hod v pondělí, ostatní dny nejpozději  do 10.00 hod. předcházejícího dne. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční ani věcná náhrada neposkytuje, je však možno odebrat jídlo do jídlonosičů (oběd + odpolední svačina, ranní přesnídávku není možno z hygienických důvodů vydávat). První den nemoci v době nepřítomnosti má dítě nárok na stravu, následující dny nepřítomnosti musí být bezpodmínečně řádně omluven a ze stravování odhlášen, v případě neomluvení bude účtovaná plná cena obědu (85,- Kč – náklady na potraviny, režie a mzdy).

Odhlášení trvalé se provádí písemně u vedoucí školní jídelny nebo u paní ředitelky MŠ.

 

Úhrada stravného

 

Úhrada stravného se provádí každý měsíc.

Stravné se platí 1 x měsíčně podle počtu odebraných obědů, u dětí hradí zákonní zástupci stravu zálohově předem (částka je vypočítána tak, že se denní normativ vynásobí počtem pracovních dnů v měsíci, popř. se odečte částka zbylá z minulého měsíce za omluvenou stravu).

Na začátku školního roku v měsíci září je splatnost finanční zálohy na stravování do 5. dne v měsíci.

V ostatních měsících se platba provádí do 15. dne v běžném měsíci u dětí MŠ, u cizích strávníků se platba  

provádí v měsíci následujícím podle počtu odebraných obědů v minulém měsíci.

Způsob úhrady stravného: děti MŠ – bankovním převodem na bankovní účet MŠ,

                               zaměstnanci MŠ – v hotovosti do pokladny u paní ředitelky,

                               cizí strávníci – bankovním převodem na účet nebo 

                                                        složenkou na účet MŠ  

(č. účtu 181836789/0300, variabilní symbol má přidělen každý strávník, přiděluje jej

 vedoucí školní jídelny, spec. symbol je vždy daný měsíc/rok )

Výše stravného je stanovena dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, dle finančního normativu.

 

-          nedoplatky za stravné oznámí vedoucí ŠJ osobně, písemně nebo telefonicky a dohodne s Vámi termín úhrady dlužné částky

-          na požádání vedoucí ŠJ připraví přehled o čerpání stravného

-          přeplatky jsou pak v měsíci srpnu po ukončení daného školního roku vyúčtovány a vráceny na účet, odkud platby přišly.

Úhrada stravného je pro rodiče povinná bez zbytečného časového odkladu. Při neuhrazení obědů v termínu nemá jídelna povinnost dítě stravovat. Opakované neuhrazení je považováno za závazné porušení školního řádu MŠ a může být důvodem pro ukončení školní docházky podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, § 35, odst. 1d.

 

 Ostatní:

-          v prostorách školní jídelny se konzumuje jídlo u jídelního stolu

-          vynášení kuchyňského nádobí  a zařízení mimo prostor školní jídelny je zakázáno!

-          manipulace s vybavením školní jídelny je také zakázána!

-          strávníci se řídí pokyny pedagogického dohledu ve školní jídelně, případně pokyny zaměstnanců školní jídelny

-          ostatním osobám je z hygienických důvodů vstup do školní jídelny zakázán nebo omezen na nejnutnější možnou míru

-          dítě má možnost si přidat stravu a nápoje v přiměřeném množství, (ne potraviny, objednané na počet strávníků- jogurty apod.)

-          strávníci jsou povinni při stolování dodržovat základní hygienická a společenská pravidla

-          jakékoli problémy, úraz, nevolnost apod. hlásí strávník pedagogickému dozoru, případně vedoucí ŠJ nebo personálu školní kuchyně

-          mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj apod.) zajišťuje personál kuchyně, případně pedagogický dozor

 

Dotazy, připomínky, hygienické nebo technické dotazy k provozu školní jídelny přijímá vedoucí školní jídelny – paní Cahová, tel. 519 419 524.

 

Tento provozní řád je umístěn v prostoru školní jídelny, v šatně MŠ,  na nástěnce pro cizí strávníky, na webových stránkách školy www.msvhosteradky.cz  

a nabývá účinnosti dne 1.9.2019

 

Vydala:   Cahová Alena – vedoucí ŠJ

Schválila: Florová Monika – ředitelka MŠ

Jidelníček od 3.2. do 7.2. 2020

NOVINKY

Mateřská školka Velké Hostěrádky

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign